google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

MARSIYA MAME BABACAR LAYE

MARSIYA MAAM BABACAR - LAMINE NDOYE
00:00 / 00:00

1. Alhamdu lil-laahi gëm Buur Yallah war na

te gëm dogalam ya ndeem sunu diine wer na

 

2. Li Yallah dogal ci ab jaamam manul jaas

di nay am fawwa ndeem àtteem ba daw na

 

3. Lu jiitu amuk mbindeef yi ci ay juniy at

la Yallah dogal dogal ya te loolu wer na

 

4. Ba looloo tax lu Yallah dogal ci ab jaam

du dañ ci pexeem mbindeef ndeem Yallah bañ na

 

5. Xanaa mootax Seriñ Mbay Baabakar Laay 

di bàyyi njaboot gi nii baña took "xuruunaa"

 

6. Demam gee bett waa Dunyaa ci mbooleem

ñi xam Baay Baabakar seen xol lëndëm na

 

7. Laayeen goo xamne amatul Sëydinaa Mbay

xanaa asamaan su amatul jant xam naa

 

8. Fu nuy làqooti, moo funu deeti daw jëm

ka doon yaakaari Àddina jeppa dem na

 

9. Mbindeef la mu Yallah amaloon ngir ga aajoy

mbindeef yi ku jaaxle waa ba jubal fa raw

 

10. Ba looloo tax turëm wa demoon ba Kodiwaar

ba jàlla Gineeki Gànnaar feppa siiw na

 

11. Te ndamba la woon bu feeñoon fii ci Kapweer

te doon meññat ci Mahdiyu loolu wer na

 

12. Nanguk ñaan ak fajuk aajoo ki feebar

donoom ci Limaamu Laay la te loolu sax na

 

13. Fu nuy xooleeti Baay Laay ciw meloom ak

doxin waak, wax ju xumba ja, nir wa dem na

 

14. Addina yaa di ab workat nde koon kay

nga àndak Baabakar mu jariñ jamaana

 

15. Bu fekkoon dee lu nuy mana jot la kon kay

nu jot ko ci ruu yu doy ba du faatu "laana"

 

16. Waxal neel geej la woon gu di fuur ci xamxam

ci "saahir" ak ci "baatin" loolu wer na

 

17. "Fiqaaki Luxaak, Nahwook Taariix, Haruud" ak

"Bayaan, Siiraak Hadiis, Tafsiir Xuraanaa"

 

18. Bu daan hadiis si lenn ci yii da ngay yeem

te andak xol bu feex ba nga naa rafet na

 

19. Limaamul Mahdiyoo ko soloon ci baatin

ci geeji "hikam" la duy ba ndabam fengatna

 

20. Ca "leetar" yooya Baay Laay jangaloo woon

Seriñ Mbay Caw kerook lako sol ba raw na

 

21. Ba Baay Laay naa ko Mbay kula laaj sa "meetar" 

ci xamxam neel Limamu sangub jamaana

 

22. Ku lay laaj "meetarub" Baay Laay waxal neel

xanaa Buur Yallah "Rabbul-aalamina" 

 

23. Seriñ Mbay daa na nettali lii "miraaran" 

ba moo tax xamxamam ku ka xam ne yay na

 

24. Ku xam Baay Laay te xam Baay Mbay te gis ka

di nay tiit cik demam ndeem xol ba yiw na

 

25. Malaaka yi sax xëcoo na nu ruu ga ñii naan

na dem tey ñii ne bu mu dem fan wi des na

 

26. Kerook Baay Mbay xëmoon na ba dellu ximmi naan

man dey gis naa ludul jaas dig bi ñëw na

 

27. Limamoo ngii di may woo faw dinaa dem

Malaaka yi ñooy werante nde saa si jot na

 

28. Ci at mudi "wafsasin" ci gaddaayuk Yonnen

la Baay Mbay fekki Baay laay Illayiina

 

29. Ci weer wudi Maamu koor ca "kahun" ca weer wa

Ca Altine loolu mooy "taariix" ba wer na

 

30. Kerook bañu nee Seriñ Mbay Caw nelawna

ku xam Baay MBay bu selle xolam lëndëm na

 

31. Malaayka yi nekka kaw asamaaw yi jooy na

ngirek ruuham ga leen romboon ba wëy na

 

32. "jibaalu" yi ak "buhuuru" geej yi jooy na

ba jën ya ca biir di sàbbaal mbër nelaw na

 

33. Garab yeek suuf si ak asamaaw yi jooy na

ci ak faatoom kudul kook xol ba dee na

 

34. Nabee noon waaju am xamxam bu faatoo

ku titul moodi ab naafeqa wer na

 

35. Te ab nafeqa "Jahannama" moodi neegam

Ëllëk ca la jëmm ca "asfala saafiliina" 

 

36. "Nahuuzu bi Laahi" yalnanu Yalla jàmmal

te xiir nu ci toppa yoon wa nga xamne war na

 

37. Xarit yaw kaay ñu waxtaan seetlu dunyaa 

xalam ni mu def ñoñam ndax xellu jot na

 

38. Bu Addina doon këruk beel kay dinay yor

 Ňu baax ñi fi jiituwoon du ñu jok jamaana

 

39. Yonnent yi Yallah daan wahyook ñu baax ñaak

Ňa doon waliyook sahaaba ya ñeppa dem na

 

40. Amoon na ñu Yallah jay def leen ñu diy buur

demoon ba di naagu tay seen yax fënëx na

 

41. Ňa Yallah jayoon ñu moom Dunyaa ca penkook

sawook mbooleem digënte ba ñepp dem na

 

42. Dammeel yi fi woon Barak yaak Teeñ ya ak seen

 Jaraaf yaak Dak ya tay ñii ñeppa dem na

 

43. Ňu baax ñi fi daan dundël Lislaam ci Dunyaa

ku melni Limaamu ak Sheex Bamba Sheexnaa

 

44. Te moy Sheex Saadibook, Alhaaji Maalik

ka jappe mbiram ca Sheexu Umar kamaal na

 

45. Al-haaji Umar ma daa xeex ngir ga Lislaam

"kazaa" Alhaaji Ablaay Ňas jiyaar na

 

46. Seriñ Canabaak Sëriñ Buu Kunta ñii ñep

ñu baax la ñu woon te tay ku ci nekka dem na

 

47. Bu Addina doon këuruk beel kay di nay yor

Rasuulul-laahi konte du jok jamaana

 

48. Bu Addina doon këruk beel kay di nay yor

Sahaaba Rasuulil-laahi ña am "lamaana"

 

49. Bu Addina doon këruk beel kay di nay yor

Imaamul-laahi kon di na sax "xuruuna"

 

50. Bu Addina doon kërul beel kay di nay yor

Isaa Ruuhul-ilaahi boroom jamaana

 

51. Bu Addina doon këruk beel kay Seriñ Mbay

di nay sax wuuf njaboot gi du faatu "laanaa"

 

52. Ilaahii yalna ngay taw niiru xeewël

ca Baay Mbay muy karaama ca Illayiina

 

53. Fa Baay Mbay feete woon na fa Yallah wuutal

loxoom ak yërmëndeem banu am "lamaana"

 

54. Te may nu Manjoon mu sax ci njaboot gi yorleen

nde kon dunu jaaxle moo di kamaal te doyna

 

55. Manjoon yaay waaju mat kula xam di nay ñaan

sa fan wi di wëy di dem ba nga am "xuruunaa"

 

56. Te tay yaa fiy ku doon takandeeru Baay Laay 

ci goor ñi bu ken werante mayuk Manjoonaa

 

57. Nu ngiy ñaan Yallah bàyyi la feek njaboot geek

jullit ñep ndax nga dekkal xolyi weet naa

 

58. Nu ngiy ñaan Yallah boole njaboot gi ciw yiw

Defalnu ci feppa funu jëm am "lamaana" 

 

59. ‎Dimbëlnu ba keppa koo gis muy saxoo naan

Alhamdu lil-laahi rabbil-aalamiina

 

60. Saxalnu ci Diine may num koom te bañ noo

Natoo cik bew walak ñàkkaak di sonna

 

61. Ilaahi noo ngi lay ñaan sax ci Liimaan

Bi jaahi Imaami Laahi sangub jamaana

 

62. "Salaatul-laahi summa salaatu Rabbii"

"alal Muxtaari xayril-aalamiina"

MARSIYA MAAM BABACAR - RANE DIA
00:00 / 00:00
bottom of page