google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Mame Alassane LAYE

Mame Alassane LAYE - Saliou HANE LAYE
00:00 / 00:00

1) Ma juk man, te fas yeene way gënji doom 

Gunuy jaawaleek Baay Ba , ngir ak nurööm 

 

2) Damaa doon, ku jaangul, te am yeene way 

Fi saa sanga bii, feeñalaat fiy soloom

 

3)Su fekkoon ni, doon naa, kuman way, dinaa 

Koway tay , lutax keppë, kuy wax  ni xiiim 

 

4) Ñi man gott tay jii,  amun mbaam mani

Waroon naa gawarloo  ba sëf ay taggam

 

5) Damay takku tay, jeema Roy gaaña xam

Di göörgöörlu, ndax lee ma xëy melni ñoom

 

6) Amul maass kimay way,  ku rëërey mbirëm

Na deklu ma ñëw waxko , lennay meloom 

 

7) Ku ñëp xamla , saaboo tuddee aw turëm 

Laniy tek de,  mooy cëy , ngiruk yërma ndeem 

 

8) Ku am ngor,  te am kersa,  am ay ngëneel 

Di jaambaari l'islam,  ju gëm Sun Boroom 

 

9) Dikoo xamni, nit ñeppë, dankooo safoo 

Ngireek YALLA ak Maam Ja , booleek tabeem

 

10) Waxam ak jëfam,  ñoo dëppoo lum tere 

Musul defko, lum dikle, daa sax ca Moom 

 

11) Jikkööm moodi Xur-aan, te mooy wettëlam 

Te fum manti jëm , moo newoon aannda ndoom 

 

12) Kitax Tool bi soontu, ñagaat diiiné Ji

Waxal Moodi Baye Rane, mi laxxam ngërëm 

 

13) Yëngoo mak, dalam ,moodi YALLAk Yonen 

Te saa booko seenee, lubaax mooy yiteem

 

14) Ku foonkoon , julleek jaanga, liggeeey bu wer 

Dadaan faggu, ngir lekka,  ñaxxap loxoom

 

15) Ku foonkoonla, tuubit ilaa Rabbinaa

Te foonkoon itam julli,  waxtuy jurööm 

 

16) Ku foonkoon teral ganla,  doonoon ku xay 

Du tiisal kaneen,  ngir ga jot ay yëfëm

 

17) Ku foonkoon, joxeew ñam, du kuy boddi gan 

Ku rus, wër di laac kenna , roy waajurëm 

 

18)Du gaantal kukoy laac , du wor mukk nit

Te Kuy jooy , Ba gis muuñ nga dootoo sëngeem 

 

19) Budaan ree dadaa muuñ , budaan wax dënnëm 

Dadaan riir , Sudaan dox,  di bootiy loxoom

 

20) Sudaan jox sëriñ Raan, dafay melni moom

Laniy jox,  dafay belli , loolooy meloom

 

21) Sudaan teewlu Haajoo yadaan jöör ca moom

Dafay gaawtu , bek lool bamuy feeñ ca Moom

 

22) Su daan deklu Tur YALLA ak Maam Limaam

Xolam fëëx,  mulay saf Ku taggook sagoom

 

23) Kum mas xool nga taaggoo ki tiiss, kum gërëm 

Nga taxxoo, ki koom fawwa,  taaggooki gööm

 

24) Ku am xel, saxoo roy ko , moo jar di roy 

Ku roy ay jikoom, Sanga faw say moroom 

 

25) Ku neet, xam ko cik noppi, ak cik lewet 

Kuneet xam ko yit, cik matal kollëreem 

 

26) Lubaax daal la mooñoo lu ñaaw mooko bañ

Du maslaa ci wara ken, lu rëy ap cërëm 

 

27) Dadaan fattalik mbaax kufiy ap sëriñ

Dadaan aartu, sax nguur , mu def war waram

 

 

28) Ba ndaw yeppë saankoo te dëkmël alal 

La ñëw daaldi yeeleen ci am jaangaleem

 

29)Xamalleen , te yarleen , te tekleen ci njup 

Ba ndaw loofi gis, maas gi, mooleeni tiim

 

30) Jëfëm jee ngi nii dootu fay doonte nak

Jëmëm demna yobbaale xalbun saliim

 

31) Na Buur dollikoy leer , mu sax rek di wëy 

Te taasnoot ci Barkeem ñu tuufoo njiwëm

 

32) Te yaggal fi rakkam Ji,  Baye Abdulaah

Kukoy jeema noonoo, na taalam ba giim 

 

33) Wa Salla 'Alal Mustafaa MurtaDaa

Wa Aalin , Wa SaHbin Salaatan taduum

 

 Saliou HaneLAYE 

Le 19 septembre 2017

Zone contenant les pièces jointes

bottom of page