google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Waajal sa Bes

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Si way wii damay xalam dundug doomu aadama diggënte biluy juddu ak binu koy delloo Boroomam, xalam liko war si toppatoo ay Cërëm, am Xelam, ab Xolam ak Ruuwam, xalam liy dundël ben bu nekk si yooyu ak likoy delloo ginaaw, xalam nimu wara sakko ngërëmu Boroom bi balaa muy delluwaat ci Moom.

1. Awaay Àdduna may wor ba kum teeru taggela

Bulay wor du waaj day xëy yabal Dee mu seetsila

 

2. Du seet ngòòr su tekkeegul du seet ndaw su masta sëy Du rus liir si jël yaayam ku jotle mu xëy bala

 

3. Rusul waa ju sos daaraam di xamleeka jangale

Du ab Xutbu mbaa Yonnen ku matle mu yobbula

 

4. Diggënte bi ngay juddok bimuy yonni Dee si yaw

Ludul xam sa cër sammonte ak moom waraatula

 

5. Ludul xam sa jubluwaay ludul moytu jaddukaay

Ludul toppatoo sa waay, ni xëy faatu jombula

 

6. Ludul toppatoo say Cër ludul nàmmataat sa

Xel Ludul suuxetaat Xolbeek sa Ruugi du doon fula

 

7. Di yëngooka faggooy tax sa Cër yii dëkee sawar

Di jàngay li tax sam Xel dëkee sell woornala

 

8. Cofeel moodi suuxat xol si yaatal njabootgi ak

Dileen toppatook say mbokk wegleen ñu bëggëla

 

9. Jariñ luy sa askan jox pusob mbaax gi ñiy ñëwaat

Lu melniiy dundël sak Ruu lu moy loolu reccu la

 

10. Ni nitñeey njabootug Yalla kepp kuleen jariñ

Mu kontaan si yaw tampeel la tanneef ya joobela

 

11. Ku lii lepp war nan lay talee wax di taalu ay Weranteeka teesanteeka weqqante nib mala

 

12. Xanaa kii manul may nit ñi deppaas buñuy añee Duleen xañ sagoy dem wut ko yenna yi nattula

13. Xanaa kii manul took xamle wartula reerële

Ku manta defar booy yaqq Yàlla ji jeppila

 

14. Nattuy Cër yi mooy tayyeel nattuy Xel mi moodi reer Nattuy Xol bi mooy soxor te waatnaani fitnala

 

15. Nattuy Ruugi mooy bañ sant Yalla si xeewëlëm

Ba lànk si bañkoo jaamu xëy Deega gansila

 

16. Ki xëy joxla deppaas warna man taamu ab añam

Te Yallaay ki moom loo yor dalaa tànn denkëla

 

17. Werëk tal du sax xamxam du sax am amit du sax

Te loosi defoon bes penc mooy yeksi seedela

 

18. Te boo moyuwul Dunyaa bi worla balaa ëlëk

Ki xellooy ki wor Dunyaa te saggante gaccela

 

19. Fobul tay te waaj besbooba ngay daje ak Boroom

Te sakkum mbegam daw lepp lum bañ ba artula

 

20. Na Buur suturaal jaamam yi samm la taawu la

Sagal la ndamoo la may la feg la te farle la

 

21. Te maynu Seriñ Ablaay mu yagg fi jiitenu

Ñu am ngërëmal Maaman ni amko teraangala

 

22. Away Yalla jullil dolli sëlmël si Ahmadu

Te naŋ nu yërëm bes booba nuy xëysi fekkila

 

Yëmbël Dibeer

5 Juin 2016

bottom of page