google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Aaxiru samaan

AAXIRU SAMAANE - RANE DIA
00:00 / 00:00
AAXIRU SAMAANE - PAPE NDOYE
00:00 / 00:00

"Aaxiru samaan" 

de Imam Mouhamadou Sakhir Gaye 13 avril 1958

 


Bismi Laahi Rahmaani Rahiim


1. Bi ismil Ilaahi may fasoo wax ci kagn Buur baa
Ki magal sikkar ak gaa gna gueum sax ca baatam baa


2. Na ngeen deklu yeen mbooléém ku nuy wooye ak soppeem
Ci Yallah mi tax niuy jaamu ngir moo di Buuram baa


3. Boroom jaam gni am na ay meloom yuy ku jok tey jaamu
war na nga xam leen boole kook xam yonnentaam baa


4. Yallah am te moo jiit képp ku am ci ak am, mooy
ku fiy des ku dul moom neel dinay jééx ca atteem baa


5. Ku juuyoo la ak mbindééf yi ciy meloom ak léppaam
ku doy lu ci boppam neel ku wéét la ca pééyam baa


6. ku am kantan ak nammeel ku xam bépp xewxew, mooy
ku dunda ku dul dee moom du saay ni dammeel sambaa


7. Ku déggeu la kuy gis te di nay wax ci boppam ndax
waxoon naak Mussa kaliimu daldi ka yan yan baa


8. Te mooy aji attan mooy aji namma moy ku xam
xalaati mbindééfam moy kakay xam ca xam xam ba


9. Te mooy aji dund mooy aji dégg wax ak ndééy
xorodom way dox caw xeer mu ngay dégg tankam baa


10. Aji gis la mbooleem yeuf yi aji waxante laak
ku kay soob da kay sol leer ba muy dégg baatam baa


11. Yilee di meloy Buur Yallah yi war na ci moom waxal
ni seeni safaan mel looka Yallah da kay jomba


12. Amal jaam gni ak bagn leen na sos mooy melow dagan
ci yallah mi tax gnuy jaamu ngir sopp pééyam baa


13. Li war ci ab yonnen mel loo ka mooy dégg ak jotal
akuk woor ak um xel yii meloo war na yonnen baa


14. Waxal niy safaanam moodi fen ak neubbum ndigeul
te dib dof di workat yii yonnenta da kay jombaa


15. Meloy Yallah yii "Subhaanahu" ak meloy yonnen
"Aleyhi salaam" xam leen di nay war ca muslim baa


16. Leetax "laa ilaaha illa Laahu Muhamadu"
"Rasuulu Ilaahi" geun ci mbooleem jeufuk jaam baa


17. Ku wax la ilaaha illa Laahu da nay taxaw
taxawaayu geum mbooleem meloo Yallah miy Buur baa


18. Muhamad Rasuulu laahi moo wuutu geum mbooleem
yonnentaak malaakaak ajanaak geum safaanam baa


19. Ba looloo waral wax kay mandargam ku geum Lislaam
te geum yallah ak mbooleem li muy wax ci tééréém baa


20. Te wax "laa ilaaha illa Laahu" di nay waral
jiguégn Yallah ak "firdawsi" ak dem ca pééyam baa


21. Baril kaa di ngeun ji jaamu fii "aaxirru zamaan"
demal yeur "Rimaahu" mbaa "Jawaahir" nga xam baat baa


22. Te mujjuk jamanaay ji gnu tollu, la gnu waxoon
ca tektal ya, tey mbooleem ku xool gis nga tektal baa


23. Barik moy gi am mbooleem ci rééw yi ak barik feebar
yi ak tiis yi tey koo xool tawat ngaa fees xol baa


24. Barik dee gi am ci mag gni ak ndaw gni ak mbooleem 
gnu baax gni fi daan aar diine ngir samma denkam baa


25. Yonnen nee ba laa saa nieuw, gnu baax gni da nuy jeex ngir
da nuy geun di nééw ngir bagn fféérook merum Buur baa


26. Gnu saaysaay gni nioo fiy dess di sax nuur ca seen beew ga
ba Buur Laahu mer nioo niaay dajeek saa ca neuxneux baa


27. Barik réér ci nit gni ak niaki teggin ci ndaw gni ak
jigeen kersa wootul yii naa ngay lim ca tektal baa


28. Djiiteul ku réér ngir daw meram nba te xemmem weurseugeum
jeul ku xam muy féété ginnaw ca "jaahil" baa


29. Di magal boroom am am ngireek weurseugeum wu yaa
di suufeel boroom xamxam ngireek niakk koppar baa


30. Jilee jamaanaa yéés ci jamaana ku am xam xam
te gis tiit na ngir mbooleem teukuy Yallah miy Buur baa


31. Limaa leel ci mandargay dikkuk saa barik am gaa
ba sar bi daa sammaan tabax baa di néégam baa


32. Limaa leel ci mandargay dikkuk saa dawuk jaam niaa
te réér jeum ci dunya mii fi yéés, tey worakoon baa


33. Sa fay mas di wor mbooleem ku kay mas di ut mootax
woroon na "Sidaad bun Aad" tabax loo ka pééyam baa


34. Adunya mitax gnuy xeex di tongonté moom dub dal
ba sax ci mbindééf ngir dee du kay bayyi muy dal baa


35. Ani Lanbiyaau yi fi daan woote lislaam ngir
jubeul jaam gni ak bagn seen mbugal ngir meram Buur baa


36. Matoon na gnu téémééri junni ak gnénenta ciy junni neel "jaysun"
ca nioom nioo ca fab yan baa


37. Ani "Noohun" ma dundoon junniy at ca wooteem baa
di woo jaam gni gniy geun di bagn jublu wooteem baa


38. Ba tax Yallah mer waccem ndoxam ngir meral ndaw laa
labal adina ak mbooleem ku nekkul fa yonnen baa


39. Ani "Nabiyu Laahi Muusa" miy boroom may gaa
ki daan dégg yallah muy wax ak moom ca baatam baa


40. Ani maam Ibraima mi Yallah takkoon xarit
te teewul malaakal mawti génné ko néégam baa


41. Ani "Ruuhu Laahi Seydina ibnu Maryaama"
ka wax ca ba muy ab liir ne leen maa di yonnen baa


42. Ki daan fekk bammeel bu boroom dee ba yax ya seey
muna kaa joggal "bi isni sil arsi" miy Buur baa


43. Boroom daldi jog te naa ka yaa "Ruuhu Laahi" man,
defoon naa ne "Asraafiilu" moo wal ca buftaam baa


44. Ani "xayru xalxi Laahi" mi geun ci mbooleem luy
mbindééf "Ibnu Abdalaahi" koo ka di yaaram baa


45. Yabal na gnu Jibriilu ca moom jox ka mbooleem nguur
gu mbindééf di am, yonnen ni moom tannoon nay jaam baa


46. Gnu dellu yabal "Jibriil ne ndeem soob nga, xeer yi gnuy
wurus wuy ngalam ngir muy ndimmul ma ca xiifam baa


47. Yonnen tontu ne dunyaa keuruk waaju yaakaarul
eulleuk keur gu baax moo kay keuroo ak di xool taar baa


48. Ani "Xulafaau raasi duuna" , Abuubakar,
Omar, Aliyu ak usmaan gna doon saaba yonnen baa


49. Ani "Awliyaau Laahi" yi wuutu woon yonnen
ca wareek jiyaarak waaja bagn nuur ci bakaar baa


50. Ani gaa gna rééroon, Yallah jay leen ci dunyaa gnuy
dagnal seeni fas tey xeex di bakkoo melow Buur baa


51. Di xeex ngir alal ak nguur di toj rééw yi ngir ak pal
te rééré ne Buur Yallaay ka leen jay ca sanjaam baa


52. Gnile gnepp dee génné na leen téy ca seen keur yaak
alal jaak njaboot ga tey gnu gay wéét ca bammeel baa


53. Gna doon soppe yaak xarit ya gnoo and nieuw jeul leen
duggeul leen ci am kan suul fa gnuy dess di xaar Buur baa


54. La gnu bayyi ci mbooleem alal tey du leen jarign
lu dul jeuf ju baax mooy nieuw taxaw tey di soppeem ba


55. Ndégém jeuf ju baax mooy liy musseul jaam ci bammeel, koon
na nuy farlu ci mbooleem lu nuy man ca dénkeum baa


56. Te mbooleem lu ab jaam di baril ngir wutam ngeureum
na wax "laa ilaaha illa Laah" mbaa du am yool baa


57. Baril tudd Yallaa geun ci mbooleem lu gnuy taqoo
"wala zikru Laahi" aaya joo jaadi tektal baa


58. Ba moo tax Limaamul Maadiyu naa na ngeen baril
sikar ndax ku geum Buur Yallah dey fonk baatam baa


59. Ci sikar la ab jaam di ame mba ci mbooleem ay
bakkaaram ya doon kiiraay ci digunteem ak Buur baa


60. Ci sikar la ab jaam di am yeurmeundey Buur "Laahu"
ak "mahrifa" ak "tawfeex" te aar ka ca sanjaam baa


61. Ci sikar la ab jaam di ame leer ci bammeel te
di nay tax malaakay Yallah sakku gnu baal jaam baa


62. Te wax "laa ilaaha illa Laahu" di nay waral
kanam melni weeru "laylatul badri" ngir taar baa


63. Yonnen nee waajiy tudd Yallah ak ku dul sikar
missal maadi ku dundaak ku dee seey ca bammeel baa


64. Ci sikar la xol yiy dundé moo tax ku dul sikar
bu yaggee xolam wow melni aw doc ca daaraay baa


65. Ci sikar la ak wilaaya di tambalee cib jaam
ba waa "malakoot" ak "mulki" mujj di kagn jam baa


66. Ci sikar la "awliyaahu laahi" yi aggé seen
makaamaak ca seen diwaan ya ak yallah ak pééy baa


67. Libaas ne bu leen saggan ci wax laa ilaha illa Laahu
fu ngeen sax ndax di nay far meram Buur baa


68. Di nay yok aw yiw te di nay yobbu niaawtééf ya
te loolooy waral "Ridwaan" ni duggeul ca buntam baa


69. Te wax "laa ilaaha illa Laahu" di nay raxas
gneneenti junniy niawtééf ci magguk Boroom bat baa


70. Yonnen nee ku kay wax dee doonte ku daa moy laa
di nay dem "jinaani Laahi" ndeem dee na ca baat baa


71. "Fa ya a ahlu laay" sax leen ci zikrul Ilaahi yeen
gni geum Yallah geum baay Laay ne Njiin moo di yaaram baa


72. Jeureujeuf Limaamu Laahi yow mi nu xalal yoonnu
lislaam xamal nu Laahu miy ki yayoo sabbaa


73. Dundeul nga fi lislaam fii ci sowu te booba diine
tojna gnu mbooleem jignya tojoon néégam baa


74. Lu jiitu bi ngay feegn diine jooy na ci sowu ngir
ga far na gnu mandargaam ya, fey noo ya ak tal baa


75. Da gnoo rééré woon Yallah booba geum samp yaak tuur yaa
ku jaaxle du niaan Buur Yallah mi moom tey ak dembaa


76. Lu dul fab mbindééfam yallah di rey ca kuur yaak
di ndeupp ak di samp ndaa ya gnuy wooye ay xambaa


77. Nga nieuw Yallah joxla mboot ma ca "laa ilaaha ila Laahu"
nga toj mbooleem xéreum ya ak lu fay xambaa


78. Jeueujeuf Imaama Laahi yaa nu xamal yoon wa
dugeul nu saney Buur Yallah miy samm jaamam baa


79. Saniey Yallah miy Buur moodi wax "la ilaaha illa Laahu"
ku kay salloo du feerook meram Buur baa


80. Lu jittu bi ngay feegn ci sowu bi diiné jooyna
ngir mer ba melni doom ju réé ndey ja ak baay ba


81. Nga nieuw yékki diiné woote lislaam saxal fi baat
bi semmal pexey seytaani miy bagn ku xam Buur baa


82. Gni réér, naan da ngay jéém fii lu dul sax nga tontu naan
di nay mujj mool mak took ba and di wax baat baa


83. Sa baat sax na tey ndax gaa gna daa bagn sikar tey seeni
seut niooy nia kay wootee ka booloo di kagn Buur baa


84. Jigéén niaa ngi andak goor gni di xantu lislaam tey
te yow yaay ki xalloon yoon wa ngir samm denkam baa


85. Bu dul woon Limaamu Laay mi leral lislaam
leundeum sank wa Ifrix nde kon ken du taal taal baa


86. Limamoo fi nieuw leeral ngireum diine siiwal waa
sowu tey ba tax penkoo ki siin xam na waa sowu baa


87. "Wa leysa waraa-a faas, unaasun" la naar ya daan 
saxal seeni lamegn ngir ga wooteem jibul boo baa


88. Lu jiitu bi ngay feegn kay Ndakaaroo ngi woon fii waaye
siiwul xameesul booba turam wa ak gox baa


89. Nga nieuw woote "aajiboo" ne jaam Yallah yéén la woo
nit ak jinné nieuw leen jaamu Buur bi yayoo sabbaa


90. Allahu jottal sab woote ruu yépp ngay wax naa
lu fiy ruu di nay nieuw seet si fii moo di soowoo baa


91. Lu fiy ruu di nay nieuw geum ma mbaa nieuw di seet si loo
fi mos ngir ga xééweul yaa ngi nii weur ma tey sabbaa


92. La nekk ca penkuy penku ak sowu ak "yamiin
Simaal" seeni ruu ngiy nieuw ngir Yallah mooy Buur baa


93. Te yaw yaay Limaamul Maadi yu yaa di mintasar
ku doon xaar Limaamu Njool ma , moo woote ci sowu baa


94. Yallah yooni Baay laay muy ndawam boole kook ay muhjisatam
yakay daaral di seedeem ca wooteem baa


95. Aseequ Mahtaar Loo nee, li Yonnen ne,
yonnen dootu am ci ginnaawam mboot la, leuntul ba xam ndey baa


96. N ngay geustu mbootam wax ja ak Maadi yook Isaa
nga xam jubluwaayam mbaa laajte bu kay jombaa


97. Limaamoo ne fa yonnent ba summi dallam waa
boroom moo nieuwaat sol peer ba toppaat tankam baa


98. Da gnu noon Limaamul Maadi mooy kiy jubeul jaam niaa
maana moo di ka jaam gniy xamek jub ca wooteem baa


99. Mukallaf mu gnuy lakkal Limaamoo ka dindi ak
yor ab niw di waxtaan Njinn ne kagn leen Boroom jaam baa


100. Digeul waa keureum sikar ci goor gnéék jigéén ngir
di bagn feccak taccook woy ak jeuw di xas jaam baa


101. Ba mbooleem keureum seen xol yi mandi ci zikru Laahi 
ba tey loolu sawaatoo na ken doo tu kay jombaa


102. Na ngéén xellu seetaat seeni xamxam Limaamul Maadiyoo
woote woon tey dem na ca Yallah miy Buur baa


103. Libaas nieuw na ba Isaa mi doon xalifaam dem naa
leudeum budul woon ak Manjoon mi xambaat taal baa


104. Ammar lagnu xallal yon mu nieuw féété woo di seet
ku jub ak ku sammul diiné tey yaq denkam baa


105. Ku jub ya di soppeem yaa ka noppal ku deung yaa
ka jaaxal ngireek dey bagn feerook meram Buur baa


106. Manjoon yaay ki xam dunyaa bi ngay wuutu boo dul woon
ku mat koon nu saawaatoo ba tey dootu nu yem baa


107. D anoo jaxle woon tiit ngir demuk Seydinaa Isaa
ku nekkay palamtu ngir ga jaaxle gu am boobaa


108. Nga nieuw andak sak mat ni tekk di xool dunyaa
ba xammee la neukh, teeyal ka, booleek di gaar tojbaa


109. D ngaa doylu moo tax doy nga Yallah ak mbindééf yi ngir
da nga fekk nit gniy doora xér ngir di ut jal baa


110. Yonnen nee ginnaaw Isaa la nit gni di doora xér
ci dunyaa te dunyaay geun di daw mooy woraakoon baa


111. Ki xellooy ki wor dunyaa lu jittuk woram loolooy
la Seydi Manjoon denkaanenan samma denkeum baa


112. Ku miin sab jataay tey dégg say wax mu xam ni yaay
ki mat ci mbindééf yib samma, yaay ki yayoo yan baa


113. Na la Buur bi yokkal yaak sa rakk ak njaboot geek doomi
Isaa te ngeen may doomu Jibriil ndimmeul boo baa


114. Taxaw loo ndi naa fii yal na nu yallah mey tawf&ex
defal nu am ndimmeul nangul nu bi jaahi yonnen baa


115. "Salla Laahu alaa xayri daahi ileyhi daa-iman sarmadan fil aali wa kulli man sàhbaa

bottom of page