google.com, pub-1214054292722785, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

(7) Jantub diine yaa tiim gaayu gëm yaa

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

BISMI LAAHI RAHMANI RAHIMI

 

Jantub diine yaa tiim gaayu gëm yaa
Ku mar di nga naan ci gééj leer yaa ngi baawaan

“Al hamdu li Laahi Rabbil aalaminaa”
Ndégem noo gëm ki Yàlla yabal jamana

Addina yaa ka mane gan doo nu naxtaan
Nu ngiy yaakaar ki nuy mane gane ca Rilwaan

Da lay mane gan te gaaw berndeel la gay béén
Mu njuuy la nga daanu cim kan rééré ak neen

Sagar ak i yax, lu leen gënë ñaw la dooréé
Ku kay bëgg miim, bàmmeel seere ñaaree

Bu leen ñétaan, ki àddina jay ba dooleel ko
Dina wor, dina njuuy, àddina maa ka tuumaal

Bu leen réyréylu, réy Laahoo ko yelloo
Ku réylu ba dee malaaka ya jël la sewloo

Ba Baay Laay wootewul dunyaa lëdëm na
Gërëm leen goor gi moo ame leeru diine

Ku xam Baay Laay te xam Nabi Laay ne mooma
Mahdiyu Nabi Laay a feeñ, moo woote diine

Jullitoo wooluleen, sang féñ na Soodaan
Ku Yàlla yakkal nga suur, na nu jomb xaaraan

Mbindééf dina xool, di njéér te du gis ngëneel ya
Ba Yonnent feeñ na ci biir Yoof, noo ngi jaamu

Mbindééf a ngi ñuul, te làmboo leeri Yonnent
Ba leer yi di tuuru ci gééj, nuy naan ci mbeex mi

Ku am xamxam, te ragnéé leeri Yonnent
Da nga wara xam ne séydééy jiite yoon wi


 

Sang Soodaan nga, Seydi donay Madiine
Bu leen laamlaami, goor gee woote diine

Limaamul Mahdiyu Soodaan Yoof la feeñ
Wallaay Laahu la soob du danu ko jiiñe

Du jang ci tééré, du ci xalimaam, du daa ja
Kiñàne dafa réy, nde boon ñu ne moo di waa ja

Ba Nabi féégné, ca Màkka, ba leer ya baawaan
Xérém ya tasaaroo, Nabi tere leen bidaa ya

Ku gëm Nabi, gëm Limaamu Rassuulu Laahi
Gëlëm dafa réy, nde Kaaba ga, Jàmmlaahi

Ba Njiin feeñé ca Yoof, bañ yay kalaame
Ndaxam da ñu réér, nde Yonnent, moom du sànkoo

Bu doon, ku fi féñ ñu agga fa laaj ko yoon wa
Bi Laahi du ñu réér, nde sàmmaan miin na saawa

Bu leen ñétaan buuri dunya ki liitam
Juddook dee moom ku koy def, Buur du nawleem

Sikkar sa di riir, bañam ya naan lee mu sànkoo
Mu naan saabaam ya asal du ma seeru Kongoo

Ba Njiin waree gaal bañam ya di ree, jawaanoo
Ba saaba ya naan ko Njiin doo teeri bàyyi nu

Rogoñ ya di tuuru, bu doon wurus it di marjaan
Ginnaaw jooy yooya, Laahu yaa di Rahmaan

Ba gaal ga bañee ca Béér la ñu gëm, jalooréém
Ba Kongo Belseek Wiirwiir gnoo koy dégg ndéém

Xayartu Madiine, Baay Laay, jeul na ndam laa
Ku dem Ilayiina, muy jaayook njañam laa

Ba Njiin feeñé, la robiney leer ya baawaan
Ba rééw mi limbaane, Soodaan dootu naanaan

Tanxal nu ci yol mi, yow miy Njool nu naanoo
Ba mandi ci leer yi, Baay Laay yaay limbaane

Ku langook ñaari yol loo deeti rootaan
Da ngaa wara naan, di sangu say bagn di ñéétaan


 

Bëcëg la ko Buur ba woo, ba mu réér mbindééf ya
Sëmbéél ko ca gééju leer ya, mu dem di taaya

Yabal ko mu woote diine ba samp raayam ya

Sañséél ko sa leer ya muy jaayook binnéém ya

 

Bu daa bilibaane, ñuy gaawtook a foofaan
Malaaka ya door xérëm ya ñu weesu foofaa

Baay Laay woote na, wàcc na, moom jotal na
Mbindééf yay jaamu, mu tiim leen, seede gëm ya

Ba gééj sàbbaa, Aras yëngou, woor na Baay Laay
La seen pexe jeex, tereetu ñu gaa ña Laay Laay

Sang da nga taaru, tabe, ku la séén daldi maaree
Rafet gaw gaay, xanaa marjaan nga dooree

Da nga tabe, muñ, di jambaar, doy nga waaroo
Rafet ngab yar xanaa baatin nga dooree

Da nga rafetal sa diine ba tey ma woy laa
Ku fiy ame diine, Baay Laay jël na ndam laa

Li nuy bon - bon di saw gaay, yaa nu wéétéé
Boroom Ridwaan sang bi yaa nu jiitéé

Da ñu noon wird ak sikkar dina fey ca sowu
Limaamoo woon, te mu nga war gaal di joow

Ba pake bay déqi ba pat may xotti mbeex ma
Malaaka ya naan ka Seydeey jiité soodaan

Ba tey leer yaa ngi baawaan rééw mi fess na
Ñu ngiy laay laay, di roy Baay Laay ci diiné

Baay Laay noon na Séydeey jiité gaa ñaa
Ku bañ Baay Seydi na nu jox, maa ko wooloo


 

 

Boroom "Ridwaan", ku la woy naani Tuubaa
"Al hamdu li Laahi Rabbil aalaamiinaa"

"Al hamdu li Laahi Rabbil aalaamiinaa"
Sangub jamaanaa ngi, Soodaan woy ko lay jééx.

bottom of page